Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Algemeen

  My Way Borduringen is een afdeling van Van Loo Borduringen BVBA, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Broekkempweg 6 en met ondernemingsnummer 0434.694.612. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen My Way Borduringen en de opdrachtgever, die bij zijn opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Als er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een afzonderlijke overeenkomst, dan blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

  Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

  2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege My Way Borduringen. Offertes of prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde termijn, in principe 30 dagen na opmaak van de offerte of na de opgave van de prijs. Borduringen met een illegale, lasterlijke of onzedelijke inhoud kunnen door My Way Borduringen geweigerd worden, ook na het de totstandkoming van de overeenkomst. 2.2. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door My Way Borduringen zijn bevestigd. 2.3. My Way Borduringen beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan My Way Borduringen heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan My Way Borduringen. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. 2.4. Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door My Way Borduringen. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de opdracht, tenzij My Way Borduringen een hogere schade aantoont.

  Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

  3.1. My Way Borduringen besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor My Way Borduringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. 3.2. De opdrachtgever bezorgt My Way Borduringen in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan My Way Borduringen zijn verstrekt, heeft My Way Borduringen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren. 3.3. In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor de aanpassing van de kleur of de plaats van de borduring. Ingrijpende aanpassingen op het vlak van de omvang of de stijl van de borduring zijn niet in de correctieronde inbegrepen. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt My Way Borduringen zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen. 3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. My Way Borduringen behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen. 3.5. My Way Borduringen behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij My Way Borduringen of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, … 3.6. Indien My Way Borduringen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft My Way Borduringen het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. 3.7. Klachten betreffende de levering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan My Way Borduringen gericht worden en in elk geval vóór enig gebruik, wijziging of herstelling, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

  Artikel 4 – Prijs

  4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door My Way Borduringen. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, transportkosten, e.d.) een stijging ondergaan. 4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

  Artikel 5 – Betaling

  5.1. De facturen van My Way Borduringen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. 5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft My Way Borduringen het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling. 5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van My Way Borduringen, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

  Artikel 6 – Overmacht

  6.1. Indien My Way Borduringen de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, materiaalpech of onderbrekingen in de productie van een andere aard, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft My Way Borduringen het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. 6.2. Indien My Way Borduringen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is My Way Borduringen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 7 – Aansprakelijkheid

   7.1.Alle klachten in verband met de geleverde goederen moeten, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering schriftelijk gemeld worden. Eventuele onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door My Way Borduringen kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat My Way Borduringen de klacht tijdig of terecht acht. 7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft My Way Borduringen de keuze om de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen. 7.3. My Way Borduringen is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. My Way Borduringen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van My Way Borduringen is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw voor de betreffende opdracht.

  Artikel 8 – Eigendomsrechten en overdracht van rechten

  8.1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van My Way Borduringen heeft voldaan. In alle omstandigheden en in afwijking van art. 1612 B.W. heeft My Way Borduringen een retentierecht op de goederen van de opdrachtgever die zich in haar bezit bevinden en dit tot alle verschuldigde betalingen door de opdrachtgever zijn voldaan. 8.2. My Way Borduringen is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 8.3. Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met My Way Borduringen afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van My Way Borduringen. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

  Artikel 9 – Varia

  9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door My Way Borduringen van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. 9.2. Een eventueel in gebreke blijven van My Way Borduringen om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren. 9.3. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

  Artikel 10 – Geschillenregeling

  10.1. In de relatie tussen My Way Borduringen en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. 10.2. Elk geschil zal door My Way Borduringen worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren onverminderd het recht voor My Way Borduringen om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever. Publicatie: 11/03/2016